2011/05/29

ОЮУТАНД ХЭРЭГТЭЙ БАЙГУУЛАГУУДЫН УТАС, МЭЙЛ ХАЯГ

43
Ìîíãîëûí òºðèéí áàéãóóëëàãóäûí âýá õóóäàñ

44
Ìîíãîëûí îþóòíû õîëáîî
70115111, 70111143
45
Ìîíãîëûí îþóòíû ñïîðòûí õîëáîî
311947, 324050
46
Ìîíãîëûí çàëóó÷óóäûí õîëáîî

47
Ìîíãîëûí ëåêòîð òºâ
70111839, 98111839
48
ÌÓÇÍ-ûí Õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí õºäºë㺺í
313103
49
Ìîíãîëûí ñêàóòûí õîëáîî
324171
50
ͯÁ-ûí Çàëóó÷óóïûí çºâëºõ õîðîî
323365, 91992660
51
Îþóíû ýðýë îþóòíû õîëáîî
316109
52
Õºãæëèéí Ò¿¿÷ýý ñàí
96613303
53
Óëààí çàãàëìàéí íèéãýìëýã
313103
54
Оюуны чадварын IQ төâ
351032, 350760
55
 314105, 32358
56
327176
57
324627, 324764
58
343541
59
331213, 328526
60
315444
61
Ñîðîñûí ñàí
 313207 
62
319367 
63

64
9191502, 353433
65
328030
66
326352
67
Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
70111927
68
Усан спорт сургалтын төв
325386, 318180
69
Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо
325635, 314579, 1941
70
Монголын хамгийн шилдэг ñàéòóóä

71
Õàðâàðäûí èõ  ñóðãóóëü
617.495.1585
72
Ñòàíôîðäûí èõ ñóðãóóëü
(650) 723-2558
73
Êýìáðèæèéí èõ ñóðãóóëü
332200
74
Òîêèîãèéí èõ ñóðãóóëü

75
Goldenbridge  ñóðãàëòûí òºâ
353508, 99190906
76
Ñèíãëòîí õõê  ÷óõàë ñàéò
99105040
77
ДОХ-той тэмцэх Yндэсний сангийн Залуучуудын сайн дурын клуб  
318016
78
ͯÁ-èéí Õ¿í àìûí ñàí
312217, 312183
79
Õ¿íèé õºãæëèéí òºâ
99278147
80
Глобал Удирдагч ñàí
11 328603
81
330524, 323413
82
329 836 , 323 507
83

84
312-647
85
311659
86
331422


87
 315 73